Copyright

DISCLAIMER

Alles op www.vkmtrainingen.nl en overige domeinen die informatie bevatten van VKM Trainingen, zoals fotomateriaal, teksten, beelden, geluiden en programmatuur zijn het intellectuele eigendom van VKM Trainingen en Shamaro Design.  Niets van deze website mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden doormiddel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, CD-ROM of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

De inhoud van deze website is bestemd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Voor elk ander gebruik is vooraf toestemming vereist van VKM Trainingen of Shamaro Design. Het materiaal mag dus niet zomaar gebruikt worden! Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze website, is het toch mogelijk dat de bepaalde informatie onvolledig of onjuist is.  Wij trachten de getoonde informatie zo volledig mogelijk te houden. Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen ten allertijden worden doorgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, die direct of indirect, van welke aard dan ook, voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze website en of informatie, of met tijdelijke onmogelijkheid om onze website: www.vkmtrainingen.nl te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolgd is van gebruik van informatie die door middel van onze website verkregen is.

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de naam VKM Trainingen en alle logo’s van VKM Trainingen, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij VKM Trainingen.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van de website www.vkmtrainingen.nl (onder meer de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten, look & feel, lay-out) berusten uitsluitend bij de VKM Trainingen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VKM Trainingen of Shamaro Design is het onder meer niet toegestaan de website www.vkmtrainingen.nl of enig onderdeel daarvan openbaar te maken en/of te (doen) verveelvoudigen. Waaronder in ieder geval begrepen aanbieden, (doen) vervaardigen, verkopen, leveren, of anderszins verhandelen. Zogenaamde ‘framing’ valt uitdrukkelijk onder het op ontoelaatbare wijze openbaar maken/verveelvoudigen van onderdelen van de website.